27. Januar 2021.

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија значајно је допринео успостављању ефикасније, инклузивније и одговорније јавне управе у Србији.

Овим пројектом је пружена подршка НАЈУ у унапређењу програма обука, кроз техничку асистенцију за:

  • спровођење анализа потреба за обукама у циљу сагледавања реалних потреба запослених у јавном сектору, које су резултирале израдом докумената анализе потреба за обука за 2020. и 2021. годину;
  • ревизију постојећих програма према утврђеним потребама и приоритетима, где је фокус био на анализи програма и припреми препорука које се односе на поједностављивање и обједињавање обука, увођења обука вишег нивоа, унапређења појединих елемената програма обука (као што су називи, разлози за покретање обука, циљеви и исходи обука, и сл.), повезивања обука са оквиром компетенција, унапређењу процеса припреме и доношења програма обука, као и на ревизији програма обука за поједине тематске области (нпр. Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ, Управљање људским ресурсима,и сл.) као и припреми Програма стручног оспособљавања у органима државне управе, и сл.). Осим тога, припремљена је и методологија инкорпорирања хоризонталних питања у програме обука и две приоритетне хоризонталне теме (антидискриминација и сарадња са цивилним друштвом) су инкорпориране у програме обука за 2021. годину.
  • развој приоритетних онлајн курсева, где је припремљен Концептуални оквир за развој е-обука са смерницама за све фазе развоја овог формата обука и финансиран развој осам онлајн обука (АБЦ Европска унија; Споразум о стабилизацији и придруживању; Уставно уређење; Јавне политике; Законодавни процес - основна обука; Кохезиона политика ЕУ – увод; У пар корака до очувања физичког здравља на раду; Уз националну инфраструктуру геопросторних података ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама). Све наведене обуке су припремљене у сарадњи са акредитованим тренерима које је ангажовала НАЈУ, док је пројекат финансирао развој скрипти, снимање видео материјала, интегрисање видео продукције снимљених материјала и пост-продукцију (додатне анимације, титловање и генерална пост продукција). На Академијиној ЛМС платформи за онлајн учење је за свих осам обука већ омогућен приступ државним службеницима и запосленима у јединицама локалне самоуправе.

У последња два месеца имплементације пројекта (период реализације је јун 2019. - децембар 2020. године), фокус је био на евалуацији развијених онјалн обука како би се проценио допринос ових обука унапређењу компетенција полазника и извукли закључци од значаја за развој нових онлајн курсева.