27. Januar 2021.

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија је пружио подршку НАЈУ при ревизији постојећих програма обука према утврђеним потребама и приоритетима, где је фокус био на анализи програма и припреми препорука које се односе на поједностављивање и обједињавање обука, увођења обука вишег нивоа, унапређења појединих елемената програма обука (као што су називи, разлози за покретање обука, циљеви и исходи обука, и сл.), повезивања обука са оквиром компетенција, унапређењу процеса припреме и доношења програма обука, као и на ревизији програма обука за поједине тематске области (нпр. Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ, Управљање људским ресурсима,и сл.) као и припреми Програма стручног оспособљавања у органима државне управе, и сл.). Осим тога, припремљена је и методологија инкорпорирања хоризонталних питања у програме обука, две приоритетне хоризонталне теме (антидискриминација и сарадња са цивилним друштвом) су инкорпориране у програме обука за 2021. годину а за акредитоване предаваче НАЈУ су припремљене инструкције о начину имплементације хоризонталних питања при реализацији обука.